budowa domu

o planowaniu przestrzennym

Jak wygląda system planowania przestrzennego w Polsce ?

Co i na jakich zasadach wybudujemy

Podstawą systemu jest ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 roku, która określa podstawowe zasady przy gospodarowaniu przestrzenią.

Rolą systemu jest wyznaczenie zasad organizacji i funkcjonowania przestrzeni, jako dobra wspólnego. Zasady te określają w jakim otoczeniu będziemy żyli i mieszkali. Czy będzie to otoczenie ładne, funkcjonalne i przyjazne dla nas, i naszych dzieci, czy też będzie nijakie, zaniedbane, dysfunkcyjne i brzydkie.

Interes publiczny  

Pod pojęciem "interes publiczny" należy rozumieć uogólniony cel dążeń i działań, uwzględniających zobiektywizowane potrzeby ogółu społeczeństwa lub lokalnych społeczności, związanych z zagospodarowaniem przestrzennym.

Ład przestrzenny  

Przez "ład przestrzenny" należy rozumieć takie kształtowanie przestrzeni, które tworzy harmonijną całość oraz uwzględnia w uporządkowanych relacjach wszelkie uwarunkowania i wymagania funkcjonalne, społeczno-gospodarcze, środowiskowe, kulturowe oraz kompozycyjno-estetyczne.

Cel publiczny

Z planowaniem przestrzennym ściśle związane jest pojęcie celu publicznego. Można tu wyróżnić cele gospodarcze, cele społeczne, cele ekologiczne.
Celem publicznym są m.in. drogi publiczne (chodzi tu o zapewnienie dostępu do dróg, racjonalny transport publiczny), sieci przesyłowe, drogi wodne, elektrownie, oczyszczalnie, ciepłownie, składowanie odpadów, łączność publiczna, szkoły, żłobki, przedszkola, budowa i utrzymywanie wodociągów, kanalizacji, energii elektrycznej, a także innych obiektów i urządzeń niezbędnych do korzystania z tych przewodów i urządzeń.

Z planowaniem przestrzennym ściśle związana jest urbanistyka.
Urbanistyka to nauka zajmująca się zasadami budowy, zabudowy miast i osiedli oraz wszystkimi problemami związanymi z ich planowym urządzaniem i zorganizowaniem pod względem technicznym, gospodarczym, społecznym i kulturalnym.
Planowanie odbywa się na trzech poziomach: poziom krajowy, poziom regionalny (wojewódzki) i poziom lokalny. Poziomy te mają charakter hierarchiczny.

Planowanie to wymaga myślenia perspektywicznego miast / gmin - czyli, co będzie za 30 i 50 lat. Trzeba mieć wizję rozwoju regionu, miasta, czy gminy. Na poziomie gminy (miasta) należy do obowiązków władz gminy.
Gminy opracowują i uchwalają (powinny opracowywać i uchwalać) Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego - MPZP których rolą jest wskazanie jak najlepszych rozwiązań przestrzennych dla ogółu mieszkańców, ale także inwestorów.
MPZP określają co na jakich warunkach na danym terenie można wybudować.
Gdy w gminie nie ma miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - a tak się najczęściej dzieje - wówczas można wszystko wybudować na podstawie decyzji administracyjnej wójta, burmistrza, czy prezydenta o warunkach zabudowy, czyli tzw. WZ-ki.

Więcej o Planowaniu i Zagospodarowaniu Przestrzennym

Zanim uzyskasz
pozwolenie na budowę

budownictwo wielorodzinne

Zagospodarowanie przestrzennemapa witryny
Tagi: