budowa domu

cd. o planowaniu przestrzennym - [cz.4]

planowanie przestrzenne na poziomie gmin

Czym jest Studium uwarunkowań przestrzennych i kierunków zagospodarowania gminy

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, to opracowanie tworzone w celu określenia polityki przestrzennej gminy, w tym lokalnych zasad zagospodarowania przestrzennego.
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy jest osobnym, samodzielnym aktem planistycznym wytyczającym kierunki rozwoju przestrzennego na terenie, którego dotyczy, stanowiącym podstawę uchwalenia planów zagospodarowania przestrzennego gminy.

W studium opisuje się między innymi:
 • stan ładu przestrzennego i wymogów jego ochrony
 • stanu dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej
 • stanu środowiska, wymogów ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu
 • obszary oraz zasady ochrony środowiska i jego zasobów, ochrony przyrody, krajobrazu,
 • obszary szczególnego zagrożenia powodzią oraz obszary osuwania się mas ziemnych;
 • obszary wymagające przekształceń, rehabilitacji, rekultywacji, obszary zdegradowane
 • obszary naturalnych zagrożeń geologicznych
 • udokumentowane złoża kopalin, zasobów wód podziemnych
 • warunki i jakość życia mieszkańców, w tym ochrony ich zdrowia
 • potrzeby i możliwości rozwoju gminy
 • stanu systemów komunikacji i infrastruktury technicznej, w tym stopnia uporządkowania gospodarki wodno-ściekowej, energetycznej oraz gospodarki odpadami
 • kierunki rozwoju systemów komunikacji i infrastruktury technicznej
Studium to akt wewnętrzny gminy, ale nie akt prawa miejscowego (gminnego). Tworzy ono dopiero podstawę do wprowadzenia w bliżej nieokreślonej przyszłości przepisów gminnych, w formie planów zagospodarowania przestrzennego. Zawiera ustalenia planistyczne, które są wiążące dla organów gminy przy sporządzaniu planów miejscowych. Jest informacją o potencjalnym przeznaczeniu gruntów w przyszłości, ale nie określa ani nie ustala ostatecznego ich przeznaczenia.

Wynika z tego, że studium służy jedynie do opracowania Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego (MPZP) i do niczego więcej. Gminy nie traktują zatem studium, jako istotnego elementu polityki przestrzennej.

W przypadku braku MPZP o przestrzeni decydują władze administracyjne - a więc wójt, burmistrz lub prezydent wydając tzw "wuzetki". I to na WZ-kach opiera się głównie przyszłość większości terenów.
Studium nie stanowi żadnej podstawy prawnej i nie obliguje w żaden sposób władz gminy przy wydawaniu decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.
Skutek jest taki, że na obszarach gdzie nie ma uchwalonych miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, istnieje możliwość realizacji inwestycji niezgodnie z założeniami lokalnej polityki i struktury przestrzennej gminy określonymi w studium.
Efektem tej praktyki jest powstawanie chaosu przestrzennego.

Zanim uzyskasz
pozwolenie na budowę

budownictwo wielorodzinne

Zagospodarowanie przestrzennemapa witryny
Tagi: