Prawo nieruchomości

Podstawowe przepisy prawne dotyczące nieruchomości

Do podstawowych aktów prawnych, związanych z nieruchomościami należą:


[1] Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964r. - Kodeks cywilny
(Dz.U. z 1964r. Nr 16 poz.93 ze zmianami)
z Art. 46. ustawy dowiesz się, czym są nieruchomości:
- nieruchomościami są części powierzchni ziemskiej stanowiące odrębny przedmiot własności (grunty),
- nieruchomościami są również budynki trwale z gruntem związane lub części takich budynków, jeżeli na mocy przepisów szczególnych stanowią odrębny od gruntu przedmiot własności. - nieruchomościami rolnymi (gruntami rolnymi) są nieruchomości, które są lub mogą być wykorzystywane do prowadzenia działalności w zakresie produkcji roślinnej i zwierzęcej, a także produkcji sadowniczej, ogrodniczej i rybnej.

[2] Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami
- tekst jednolity
W ustawie znajdziesz przepisy na temat:
  • na jakich zasadach odbywa się gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Skarbu Państwa oraz własność jednostek samorządu terytorialnego
  • jak dokonuje się podziałów nieruchomości oraz scalania i podziału nieruchomości
  • co to jest prawo pierwokupu nieruchomości - kto ma takie uprawnienia
  • wywłaszczania nieruchomości i zwrotu wywłaszczonych nieruchomości
  • udziału w kosztach budowy urządzeń infrastruktury technicznej
  • kto i jak dokonuje wyceny nieruchomości
  • działalności zawodowej, której przedmiotem jest gospodarowanie nieruchomościami


[3] Ustawa z dnia 24 czerwca 1994r. o własności lokali - tekst jednolity
Z ustawy dowiesz się:
- co to jest samodzielny lokal mieszkalny - jest wydzielona trwałymi ścianami w obrębie budynku izba lub zespół izb przeznaczonych na stały pobyt ludzi,
- na jakich zasadach odbywa się ustanawianie odrębnej własności samodzielnych lokali mieszkalnych, lokali o innym przeznaczeniu,
- jakie są prawa i obowiązki właścicieli tych lokali
- na jakich zasadach odbywa się zarząd nieruchomością wspólną


[4] Ustawa z dnia 15 grudnia 2000r. o spółdzielniach mieszkaniowych - tekst jednolity
Z ustawy dowiesz się, co może być przedmiotem działalności spółdzielni:
1) budowanie lub nabywanie budynków w celu ustanowienia na rzecz członków spółdzielczych lokatorskich praw do znajdujących się w tych budynkach lokali mieszkalnych;
2) budowanie lub nabywanie budynków w celu ustanowienia na rzecz członków odrębnej własności znajdujących się w tych budynkach lokali mieszkalnych lub lokali o innym przeznaczeniu, a także ułamkowego udziału we współwłasności w garażach wielostanowiskowych;
3) budowanie lub nabywanie domów jednorodzinnych w celu przeniesienia na rzecz członków własności tych domów;
5) budowanie lub nabywanie budynków w celu wynajmowania lub sprzedaży znajdujących się w tych budynkach lokali mieszkalnych lub lokali o innym przeznaczeniu.

Lokalem w rozumieniu ustawy jest samodzielny lokal mieszkalny, a także lokal o innym przeznaczeniu, a także pracownia twórcy przeznaczona do prowadzenia działalności w dziedzinie kultury i sztuki.[5] Przeglądanie ksiąg wieczystych - Elektroniczne Księgi Wieczyste / przeglądarka ksiąg na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości / jeśli znasz numer księgi wieczystej, mażesz szybko przeglądnąć jej treść


Budynki mieszkalne


nieruchomości - zabudowa wielorodzinnaZapraszamy do zamieszczania reklam
Tagi: